Projekter i Zambia

Projekter i Zambia

Ubumi arbejder med sundhed, uddannelse og reintegration med et rettighedsperspektiv


Ubumi Prisons Initiative arbejder med at hjælpe de mest udsatte i Zambias fængsler. Målgrupperne er derfor børn, unge, gravide, mødre, psykisk syge og sårbare, samt alvorligt fysisk syge.


Fængslerne er karakteriseret ved store problemer i form af ekstrem overbelægning, manglende hygiejne og dårlig ernæring. I visse fængsler er overbelægningen op til 600% af kapaciteten. Dette medfører betydelige sundhedsproblemer. Bl.a. er tuberkulose og fejlernæring samt psykiske sygdomme som depression, angst og stress udbredt. HIV/AIDS er også et stort problem med en gennemsnitsforekomst over det nationale gennemsnit på 12%. Ca. 25% af de indsatte afventer dom – noget, som kan tage helt op til 10 år, hvis ikke de har penge eller indflydelse til at føre deres sag. 80% af kriminaliteten i Zambia er fattigdomsrelateret. Det betyder, at de fleste indsatte er fængslet for småkriminalitet.

Fødevaresikkerheden er lav og den ernæringsmæssige kvalitet af maden er dårlig. Vi arbejder derfor med at forbedre fødevare sikkerheden for de mest sårbare gennem bl.a. køkkenhaver. Ligeledes er mulighederne for kvalitetsuddannelse lav i fængslerne. Derfor støtter vi flere forskellige uddannelsesinititaiver, såsom biblioteker og IT værksteder, ligesom vi støtter kapacitetsopbygning af indsatte og ansatte indenfor bl.a. sundhed.


Vi arbejder med reintegration, både i form af indsatser inde i fængslerne, men også udenfor fængslerne, hvor tidligere indsatte sammen med sårbare medlemmer af lokalsamfundet optages på et uddannelses- og praktikforløb, hvor de lærer om især landbrug.


Ubumi arbejder tæt sammen med frivillige indsatte og fængselspersonalet. Vi finder måder, hvorpå de indsatte selv kan tage ansvar for projekterne. Vores fremgangsmåde er at identificere og anvende de ressourcer, der allerede eksisterer i fængslerne, både de rent fysiske såvel som menneskelige. De indsatte bidrager selv i høj grad i projekterne, og er således ikke blot passive modtagere. De frivillige gør en stor indsats hver eneste dag for at forbedre forholdene for de andre indsatte, børn, og unge.

Nationalt samarbejde, advocacy, partnerskaber og kapacitetsopbygning


Centralt for Ubumis arbejde står advocacy for indsattes rettigheder, især sundhed og mental sundhed, men også rettigheder generelt. Vi arbejder diplomatisk og vedholdende med at ændre strukturerne, som betyder, at indsattes rettigheder krænkes. Vi har god erfaring med at danne et 'positivt men konstruktivt kritisk partnerskab' med myndighederne, hvor vi arbejder med at påvirke strategiplaner, såvel som det daglige arbejde og akut-indsatser. Vi har mange partnerskaber med andre lokale organisationer, som har det samme værdigrundlag som os. Her kører vi fælles projekter, for dels at have en fælles stemme i advocacy-arbejdet, men også for at skabe synergi og effektivitet på tværs af et stort land som Zambia.


Ubumi arbejder også tæt med partnerorganisationer og andre, som vil skabe bedre samarbejde og koordination på tværs. Ubumi er med i Prisons Health Advisory Committee, et landsdækkende koordineringsudvalg, under ledelse af Zambias fængselsvæsen. Dette udvalg mødes (i princippet) hver måned, hvor man diskuterer sager, deler erfaring og forbedrer indsatser. Ubumi bidrager til fastlæggelse af den årlige arbejdsplan. Ubumi deltager også i udvalgets årlige konferencer, hvor vi arbejder aktivt for at forbedre samarbejdet, gennemskueligheden og koordinering af arbejdet mellem de forskellige institutioner, såsom offentlige myndigheder, partnerorganisationer og Zambias fængselsvæsen. 

Børneprojektet


I fængslerne er der børn op til 4 år gamle. De er der sammen med deres fængslede mødre, og de har brug for hjælp. Børnene lider, fordi fængslerne ikke tager hensyn til deres behov. Den eneste mad de får, er hvad den enkelte fængselschef tillader. Som regel bliver mødrene nødt til at dele deres egen (utilstrækkelige) ration med børnene for, at de overhovedet kan få noget at spise.


Dertil kommer, at de vokser op i et stressende miljø, hvor der er få muligheder for leg og normal udvikling. Vores projekt forsøger at ændre på dette:


Børnene har behov for ekstra mad, tøj, sæbe og andre helt basale fornødenheder, for at kunne udvikle sig normalt. Vi formidler derfor en pakke med mad og de mest nødvendige fornødenheder hver måned. Gravide kvinder bliver ligeledes hjulpet gennem deres graviditet med mad og tøj til deres nyfødte. Dette får de i alle de fire fængsler, som vi støtter - Mukobeko, Chipata, Kamfinsa og Lusaka.


Vi har lavet legehuse eller legehjørner for børnene, hvor de kan lege og lære, og hvor kvinderne også får mulighed for uddannelse.

De unge


Projektet for de unge i fængslerne drejer sig om ernæring og fornuftige daglige rutiner. De unge i zambiske fængsler er 12 - 18 år gamle, nogle gange endnu yngre. Mange afventer retsag og enten dom eller frifindelse, mens andre venter på at blive flyttet til egentlige ungdomsinstitutioner. Endelig er der 125 unge i Katombora Reformatory School i Livingstone.


Ubumis aktiviteter varierer fra fængsel til fængsel, men overordnet arbejder vi med fængslets ansatte for at sikre positive og ansvarlige voksne til at tage sig af de unge, ligesom vi sikrer de unge får ernæringstilskud og muligheden for at modtage undervisning, sport eller aktiviteter i løbet af dagen. Dette er nødvendigt for at modvirke den stress, som indespærrede unge udsættes for.


For at kunne udvikle en grundlæggende plan for sportsaktiviteter i fængslerne, har vi arbejdet sammen med en dansk fodboldtræner. Buster Kirchner arbejdede sammen med os i Zambia fra december 2017 til juni 2018, hvor han indførte aktiviteter og træningsplaner for de unge i fængslerne. Vi har netop præsenteret en håndbog til inspiration for fængsler i og udenfor Zambia. Aktiviteterne vil fortsætte takket være de frivilllige blandt de indsatte og fængselspersonalet.

Projektet for de alvorligt syge


Fængsler er udsatte steder, også når det kommer til sygdomsudbrud såsom diarré, tuberkulose, HIV/AIDS og hudsygdomme. En væsentlig årsag til, at dårlig ernæring er skyld i dødsfald er, at AIDS-patienter ikke kan optage deres medicin, hvis madens ernæringsværdi er for dårlig. Ind i mellem udbryder også alvorlige epidemier såsom dysenteri.


For at tage fat om problemet implementerer Ubumi og flere af vores partnere implementerer Ubumi-modellen.


 • Beskyttelse mod smitsomme sygdomme gennem rent drikkevand og forbedret hygiejne
 • Behandling og pleje af de alvorligt syge, foretaget af frivillige indsatte og under opsyn af fængslets sundhedspersonale
 • Forbedring af ernæringen gennem køkkenhave- kyllinge- og fiskedamprojekter
 • Uddeling af de mest basale nødvedigheder


Projektet for de alvorligt syge består af et hold på ca. 15 frivillige plejere blandt de indsatte, 1-2 frivillige kokke, 2-4 frivillige til at stå for klorin-beholdere og 4-5 frivillige gartnere i hvert fængsel. Plejerne er oplært i hygiejne, pleje, ernæring og de hyppigst forekomne sygdomme i fængsler. Holdet er ledet af en indsat, med titlen Ubumi Inmate Coordinator, som arbejder tæt sammen med fængslets sygeplejere for at kunne give den bedst mulige pleje.


De frivillige plejere står for pleje af patienterne. De sikrer, at patienterne tager deres medicin, de vasker deres tøj, bader og mader patienterne. Ubumi leverer protein, sæbe etc. Vi har fået lavet en plan for, hvordan vi skal få stoppet diarré-udbrud, før det koster menneskeliv. Projektet har givet gode resultater, især i forbedret ernæring og en signifikant reduktion af dødsfald med op til 90% i 2021.


Ubumi-modellen vandt i 2022 Zenith Global Health Award for at have gjort mere end vi var forpligtede til (gone beyond the call of duty) og for at have leveret kvalitetssundhedsarbejde for særligt udsatte samfundsgrupper.

Køkkenhaver sikrer sund kost


Ubumi opretter køkkenhaver i fængslerne, når det er muligt. Her arbejder frivillige fanger med at dyrke grøntsager, såsom gulerødder, løg, kål og tomater. Hver dag går de ud i marken og arbejder hårdt og længe for at sikre, at de mest sårbare fanger; mødre, gravide, børn, unge og alvorligt syge indsatte får grøntsager. Som regel lykkes det at producere så 50-75 mennesker kan få grønt 3 gange om ugen.


Grøntsagerne betyder alt i et miljø, hvor maden består af en kop ris til morgenmad og en slags majsgrød med dåsebønner til frokost/aftensmad. De indsatte får kun mad to gange dagligt. Grøntsagerne sikrer, at kosten bliver lidt sundere. Herudover køber Ubumi så – ved hjælp af bl.a. medlemmers støtte – mad (især proteinkilder), hygiejnematerialer og medicin. Lige nu arbejder mere end 100 frivillige i Zambias fængsler for at hjælpe de mest udsatte fanger. Der er dem, som arbejder i haverne, men der er også dem, som agerer ’legetanter’ for børn i alderen 0-4 år, som er med mor i fængsel. Der er også dem, som laver mad til de unge i alderen 10-19, samt dem, som hjælper med sygepleje og rengøring til gavn for de alvorligt syge. Køkkenhaverne er en stor del af vores projekters succes. F.eks. er det mellem 2012 til 2019 lykkedes at nedbringe antallet af dødsfald med 90%.


En køkkenhave, som giver mad ca. 3 gange ugentligt til 50-75 mennesker, koster i direkte omkostninger til såsæd, udstyr, gødning osv. 600 kr. om måneden.

Uddannelse og reintegration


IT-kendskab er skolefag i Zambia. En resourcestærk indsat fik stablet et IT-rum på benene før Ubumi startede sit arbejde i det højsikrede fængsel i Kabwe, Zambia. Det manglede nyere printere og computere, da de eksisterende var slidt op. Siden 2012 har Ubumi støttet IT-rummet med stor success. De indsatte lærer herigennem computere at kende i praksis og ikke blot gennem en bog. Computerne er meget populære og der er altid en lang liste af indsatte, der ønsker at lære mere. Ubumi har nu 4 velfungerende IT-rum - et i det højtsikrede fængsel i Kabwe, et andet i det middel-sikrede fængsel i Kabwe, samt et i Lusaka og et i Kabwe. Vores unge indsatte i alderen 12-18 år har også prioritet i forbindelse med IT-uddannelse.


Vi har etablereret/opdateret fængselsbiblioteker i alle 'vores' 12 fængsler med tusindvis af bøger indenfor både de fag- og skønlitterære områder.


Undervisning hjælper med integrationen tilbage i samfundet, når de indsatte bliver løsladt. Det er vigtigt for den enkelte, men også samfundet i almindelighed, at de indsatte løslades med egenskaber, der hjælper dem med ikke at falde tilbage i fattigdomsrelateret kriminalitet.

Empowerment:

Indsatte går forrest


Der er ingen tvivl om, at fængsling er psykisk belastende. Det er en kamp for blot at overleve. Men indsatte er langt fra passive modtagere af hjælp udefra. De tager ansvar for andre på mange måder.


Ikke desto mindre vises der omsorg på mange måder. Det kan være indsatte, der deler deres små portioner med andre; indsatte, der hjælper de mest udsatte fanger på hver deres måde.


Dette er ikke den eneste måde, hvor de indsatte arbejder aktivt på at forbedre hverdagen for deres medfanger. Skoler er drevet af indsatte, der fungerer som lærere. I vores projekt for de alvorligt syge arbejder indsatte frivilligt som koordinatorer, gartnere, kokke og plejere. I kvindeafdelingerne arbejder der frivillige indsatte med de små børn. Blandt de store drenge i mandeafdelingerne, er der også frivillige ansatte, som underviser drengene.


På denne måde arbejder Ubumi med empowerment. De indsatte oplever en ny meningsfuldhed, de får tilkæmpet sig en større anerkendelse i fængselssystemet og deres stemmer bliver hørt af de civilsamfundsorganisationer, som arbejder med vores 'Ubumi Model' - det er selvfølgelig Ubumi Zambia selv, men også vores partnerorganisationer i forskellige dele af landet.

Psykisk sårbarhed og psykisk sygdom


Mennesker med psykisk sygdom er overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikkerne. Det er de over hele verdenen, men i fattige lande er det psykriatiske system ofte så ringe, at psykisk syge bliver voldsomt udsatte - pga en underbehandlet psykisk sygdom, stigma og/eller udstødelse. På samme tid er indsatte i fænglser i særlig risiko for at udvikle psykiske problemer på grund af selve fængslingen. Fængsling er skadelig, ikke blot psykisk, men også fysisk og socialt. Der er mange ting i et fængsel, der psykisk påvirker én negativt såsom overbelægning, forskellige former for vold, ufrivillig isolation, begrænset privatliv, mangel på meningsfulde aktiviteter, savn af familie og usikkerhed om nutiden og fremtiden. Vi ser desværre mange med ubehandlet psykisk sygdom i fængslerne og stor uvidenhed blandt både indsatte og ansatte.


Ubumi arbejder med at skabe opmærksomhed på mental sundhed og psykisk sygdom blandt beslutningstagere, samt kapacitetsopbygning af civilsamfund og myndigheder, samt undervisning af indsatte og sundhedsansatte - samt direkte behandling af psykisk syge. Her arbejder vi med mentor-ordninger, hvor Ubumis rådgiver yder rådgivning af de sundhedsansatte. Endelig etablereer vi selvhjælpsgrupper i 10 fængsler.


Projektet er en stor succes, og vi ser mange fremskridt på et område, hvor uvidenheden er stor, men hvor potentialet for forandring til gengæld også er stor.

Madzimoyo Farm - Reintegrationsprojektet


Dette projekt søsat i 2019, hvor Ubumi købte et stykke land udenfor byen Chipata, hvor vi dyrker grøntsager og har en lille svineproduktion. Her har vi designet et projekt, hvor sårbare grupper, herunder eks-fanger (som udgør ca. halvdelen af deltagerne), i samfundet kan modtage undervisning i landbrugsteknikker, samtidig med at de bidrager til farmens indtjening via et halvt års praktik. Nogle får mulighed for at få formelle uddannelsespapirer fra det lokale college, men alle får certifikat for gennemført forløb hos os. Farmen dyrker også grøntsager og frugter til de sårbare grupper i det lokale fængsel, hvor små børn, store børn og unge, samt gravide og alvorligt syge får mad. Det bidrager til at øge sundheden i fængslerne. Formålet er:


 • at skabe en innovativ reintegrationsmetode, som ikke kun giver konkrete faglige færdigheder, men som også tænker i mental sundhed, netværk og lokalsamfund
 • at støtte de allermest sårbare i fængslerne med tilskud til mad gennem produktion af grøntsager og frugt (små og store børn, gravide, mødre, alvorligt syge)
 • at skabe overskud – men ikke profit til nogen som sådan. Et evt. overskud vil gå til udvikling af farmen eller til organisationens arbejde.


Alle praktikanter får deres eget stykke land, hvor de kan dyrke grøntsager til deres eget forbrug og evt. privat videresalg. Farmen ledes af en ’farm manager’, som er uddannet indenfor landbrug, men også indenfor psykosociale interventioner, således at han kan støtte praktikanterne bedst muligt. Vi har både mænd og kvinder tilknyttet projektet.

Ubumi-modellen


Ubumis arbejde er baseret på nogle grundlæggende principper:


 • En holistisk og strategisk tilgang til problemløsning, som også er designet efter den lokale kontekst.
 • Empowerment af indsatte gennem ansvarliggørelse for projekter – også ved at identificere og positivt udnytte de ressourcer, som er blandt de indsatte.
 • Frivillighed (indsatte hjælper andre indsatte).
 • Kapacitetsopbygning af indsatte og ansatte indenfor strategiske områder: Fødevareproduktion, sundhed, mv.
 • Inddragelse og støtte fra myndighederne og konkret de ansatte i fængslerne gennem oplysning, ansvarliggørelse, forpligtelse og kapacitetsopbygning. 
 • Hjælp til selvhjælp: Fødevareproduktion mv.
 • Stærke kontrolsystemer og god ledelse lokalt


Fordele ved Ubumi-modellen


 • En øget opbakning og forståelse af fundamentale menneskerettigheder
 • Forbedret sundhed og forhold for de syge, børnene og andre udsatte grupper i særdeleshed, men også for de øvrige indsatte i fængslet.
 • Øget kapacitet for forandring og forbedring: Mere kompetente og engagerede ansatte og indsatte.
 • En forbedring af det psykiske helbred: En følelse af, at man betyder noget og bidrager positivt til andre menneskers liv - både for sine medindsatte og fængslets personale.

Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge, gravide og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv og vi forbedrer livskvaliteten! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!