Nyheder 2019

Nyheder 2019

November 2019

Fringilla Lodge dannede i midten af oktober rammen om en 5-dages capacity building workshop, hvor Ubumi Prisons Initiative havde inviteret fire lokale NGO samarbejdsorganisationer. Det overordnede formål med workshoppen var at understøtte og kvalificere NGO’ernes arbejde med den model (Ubumi-modellen), som Ubumi har udviklet og som danner grundlag for de aktiviteter og den måde, hvorpå Ubumi arbejder i fængslerne – blandt andet med fokus på ’hjælp-til-selvhjælp’ og frivillighed.


I løbet af workshoppen var der derfor dels fokus på vidensdeling inden for områder relevante for en fængsels-kontekst og arbejdet med Ubumi-modellen (menneskerettigheder, HIV/AIDS, ernæring, mental sundhed), og dels på selve implementering og monitorering af aktiviteter i Ubumi-modellen. I flere af workshoppens sessioner var der desuden lagt op til diskussioner i plenum eller i mindre grupper både i og på tværs af organisationer for at diskutere erfaringer og udfordringer med arbejdet i fængslerne og for at facilitere et godt fremtidigt samarbejde på tværs af organisationerne.


Alle deltagende organisationer udtrykte i evalueringen, at de efter workshoppen følte sig meget bedre klædt på til at varetage implementering og monitorering af Ubumi-modellen i deres respektive fængsler, og at de vil søge at gøre mere brug af hinandens kompetencer og gå sammen i advocacy arbejdet for fængslerne. På billedet ses workshopdeltagere fra DAPP, IBF, PFF, NZP+ Chipata og Ubumi.

September 2019

Mental sundhed er afgørende i fængsler


Over hele verden er psykiske udfordringer i forskellige former almindeligt i fængsler. Mange indsatte lider af stress og en del mere end den gennemsnitlige befolkning af post-traumatiske reaktioner, men vi ser også rigtig mange mennesker, som lider af meget alvorlige psykiske sygdomme som skizofreni.

Det tager Ubumis projekt med fokus på mental sundhed fat på. Her sikrer vi at sundhedsansatte, som arbejder i fængslerne, bliver opkvalificeret  på psykiske sygdomme og deres behandling, ligesom vi etablerer støttegrupper for patienter. Vores psykiatriske behandler, Obed Kunda, tilser patienter i 8 forskellige fængsler, hvor han sørger for, at de bliver behandlet. Vi ser rigtig mange, hvis sygdom har været meget dårligt kontrolleret, og hvor det ofte er selve sygdommen, som har betydet, at den syge er kommet i fængsel for noget, som vedkommende formodentlig ikke ville have gjort, hvis det psykiatriske sundhedssystem havde kunnet hjælpe vedkommende.


I projektet arbejder vi også meget aktivt med anti-stigma. Psykisk sygdom er nemlig ofte forbundet med manglende viden og en masse fordomme. Det forsøger vi at ændre på til gavn for patienterne i fængsel - men også hele samfundet.


På billedet ser I de sundhedsarbejdere fra hele landet, som var på kursus i september.

Juni 2019

Fokus på mad til børnene


I Ubumi har vi fokus på de sårbare grupper i fængslerne – særligt de helt små børn i alderen 0-4,

som er med mor i fængsel. I 2018 kunne vi hjælpe 81 børn i fængslerne med mad, oprettelse af

legeområder samt guide og undervise deres mødre i ernæring, hygiejne etc. – alt sammen med

fokus på at skabe en så normal udvikling for børnene som muligt. Vores hjælp handler ikke kun

om at uddele den rette næringsholdige mad, men det at få mad nok i maven er det første skridt

på vejen til at kunne lære, lege og udvikle sig. Ubumi sætter i juni måned derfor fokus på mad til

børnene.


Ubumi har indgået et sponsor-samarbejde med Løvebageren i Birkerød, der pr. 11. juni 2019 og

og 4 uger frem sælger ’Det daglige brød’. For hvert solgte brød donerer Løvebageren 5 kr. til Ubumi.

For 5 kr. kan vi give mad til ét barn en hel dag.


Vi håber, I vil støtte op om projektet ”Det daglige brød”, og vi vil efterfølgende oplyse om det endelige resultat.

Maj 2019

April 2019

Generalforsamling 2019


22. maj 2019 holdt Ubumi generalforsamling på Blokken 15 i Birkerød.

Læs her referatet fra generalforsamlingen (på engelsk).

Indkaldelse til generalforsamling


Kære Ubumi medlem


Du er hermed inviteret til årets generalforsamling d. 22. maj kl. 19.30. Vi har en særlig gæst i år, som er Buster Kirchner (24 år). Han var vores frivillige i et halvt år i Zambia, hvor han arbejdede med vores unge i fængslerne. Det vil han fortælle mere om.


Dagsorden
Velkomst og introduktion
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år (Anne Egelund): Status projekter, fremtidige aktiviteter og andre spørgsmål
5. Buster - foredrag
6. Rapport om regnskab og budget (Anne Egelund)
7. Valg af medlemmer af bestyrelsen og suppleanter
a. På valg: Mette Lund Sørensen
8. Eventuelt
10. Kommentarer og afslutning


Generalforsamlingen finder sted på kl. 19.30 på Blokken 15, 1. sal i Birkerød.


Tilmelding nødvendig til Anne Egelund på ae@ubumi.dk

Vi glæder os til at se dig!


Marts 2019

Ubumi sender container til Zambia


Ubumi sender en 40 fods container til Zambia med en masse gode ting til fængslerne. "Genbrug til Syd" finansierer containertransporten med madrasser, hospitalssenge, mere end 30 computere til IT-rummene, masser af læge- og sygeplejeudstyr (termometre, otoskoper, nåle, sakse, pincetter, sutur-pakker, handsker, ansigtsmasker og uniformer). Vi sender også stomiudstyr af sted til vores stomipatienter, fodbolde til især de unge, sæbe, krykker, kørestole, borde, stole og tæpper. Der kommer også to ovne til bageprojekter og 3 frysere til vores fiskeprojekter (hvor der er brug for at fiskene fryses ned) og virkelig mange andre gode ting.


Tingene bliver fordelt mellem de 12 fængsler, vi arbejder i og sundhedsklinikkerne i eller tilknyttet fængslerne. Ved hver udsendelse vælger vi dog et eller to fængsler, hvor vi f.eks. leverer de mange madrasser, for derigennem strategisk at højne niveauet for det pågældende fængsel. Disse ting gør en massiv forskel for fangerne, hvor mange enten ingen madrasser har at sove på, eller som har ekstremt uhygiejniske madrasser, som nu kan udskiftes.


Februar 2019Ubumi åbner sundhedsklinik i Chipata


Den 1. februar 2019 åbnede vi officielt sundhedsklinikken i Chipata fængslet. De indsatte, børn som voksne, lider voldsomt under manglen på adgang til hjælp ved sygdom. Nu vil mere end 1000 mennesker få adgang til sundhedspersonale hver dag, og de kan sågar indlægges ved behov. 


Det blev fejret ved en fin ceremoni med taler af Regional Commander Moses Zulu og direktør for Ubumi Anne Egelund samt dans og fest. Alle indsatte fik tillige et stykke sæbe for at forbedre hygiejnen bag murene. Sundhedsklinikken er kun et tiltag blandt mange for at forbedre vilkårene for indsatte i Chipata. Ubumi har i samarbejde med lokale partnere bl.a. renoveret køkkenet, bygget legestue til børnene, installeret vandpumpe, etableret fiskesø, kyllingeprojekter, svineproduktion, IT-rum, mini-bibliotek, skolegang for de mindreårige og ikke mindst store grøntsagshaver til gavn for børn og syge.


Det var en festlig dag, hvor de indsatte glædede sig over deres nye klinik. Ubumis direktør lagde i sin tale vægt på, at alle indsatte har ret til sundhed og sundhedsydelser.

Januar 2019

Ubumi starter projekt for mental sundhed


Psykisk sygdom samt alvorlig stress er udbredt i fængsler globalt. Mange psykisk syge lever på kanten af samfundet og mange ender, som konsekvens af mangelfuld behandling i sundhedsvæsenet, i fængsel.


I januar 2019 startede et projekt støttet af Danida (CISU). Sundhedsansatte, sundhedspersonale og frivillige indsatte bliver uddannet i mental sundhed. Vi har to specialister i mental sundhed tilknyttet projektet, som ikke kun vil undervise, men også tilse og behandle patienter. Ligeledes laves en systematisk kortlægning af området i samarbejde med lægerne, en menneskerettighedsekspert og vores egen forsker og direktør Anne Egelund. Vi vil også implementere psykosociale interventioner i samarbejde med frivillige indsatte, som gerne vil gøre en positiv forskel for andre.
Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!