Nyheder 2020-21

Nyheder 2020-21

Marts 2021: Mental sundhed på dagsordenen

Mental sundhed og psykisk sygdom er forbundet med stor uvidenhed, stigma og diskrimination i Zambia. Mange indsatte lider af psykisk sygdom og har brug for dels behandling og dels accept og støtte fra omgivelserne. 


In But Free (IBF) og Ubumi har derfor skudt en kampagne i gang, som takler mental sundhed og psykisk sygdom i fængslerne på flere niveauer. Ledelsen i hovedkvarteret, på regionale kontorer og endelig ude i 9 fængsler i 3 provinser er netop nu til konference om mental sundhed. Her får de basal information om mental sundhed og forslag til handlinger drøftes.


Konferencernes første to dage er gået forrygende og der har været vigtige erkendelser og drøftelser af løsningsforslag. Forude venter træning af sundhedsansatte og andre partnerorganisationer. Når Ubumi og IBF ikke lige er til konference arbejder de målrettet i de enkelte fængsler, hvor indsatte modtager behandling, og sundhedsansatte modtager 'mester-lære' undervisning.


Vi vil gerne takke CISU - Civilsamfund i Udvikling for støtten til dette vigtige projekt, som gør en konkret forskel.

Februar 2021: Nyheder fra Farmen

I februar måned var Shawn (project officer) og January (project officer) en tur til Chipata for at monitorere på vores farm. Et smukt syn fra afgrøder som soya, majs og tomater mødte dem. Farmen i Chipata danner rammen om et reintegrationsprojekt, hvor vi vil både uddanne eksfanger og sårbare grupper i emner indenfor landbrug, ligesom vi på sigt vil skabe et økonomisk bæredygtigt projekt. Vi nærmer os høsttid, og her satser vi på, at de første skridt mod uafhængighed af eksterne donorer nærmer sig.


Vi er der dog ikke endnu, men pengene er søgt, og vi håber vi kan få støtte til mere uddannelse, nogle investeringer i form and vand og mindre bygninger. Vi ønsker at kunne dokumentere farmen som en case for reintegration af fanger og inklusion af sårbare grupper i samfundet.


På gruppebilledet ses vores trainees, som får undervisning i 'agriculture' (svineproduktion og grøntsagsdyrkning). Vi ser også Shawn midt i majsen, samt billeder af soya og majs.

Februar 2021: Landbrugsundervisning i Kabwe med coronaafstand

I februar tog PFF - noget forsinket grundet corona - fat på den landbrugsundervisning, som der havde været planlagt i et stykke tid målrettet indsatte og ansatte i fængslerne i Kabwe. Med tilbørlig corona-afstand blev indsatte og ansatte undervist i, hvorledes man dyrker grøntsager.


Projektet er en del af et kapacitetsopbygningsprojekt, hvor vores partnerorganisation PFF får opbygget kapacitet i forhold til Ubumi-modellen, men også f.eks. advocacy. Samtidig arbejder vi intensivt med lokal kapacitetsopbygning i fængslerne, vor vi især arbejder med empowerment af indsatte i forhold til sundhedsrettigheder. De indsatte organiserer sig i hold af frivillige, som udfører alt fra sygepleje, til gartnerarbejde til hygiejneindsatser. Tilsammen forbedrer arbejdet sundheden og dermed indsattes basale rettigheder. Dødeligheden falder afgørende i alle tre fængsler som følge af projektet.

Januar 2021

I januar 2021 blev vores nye Mental Sundhedsprojekt skudt i gang i ni fængsler fordelt på tre provinser. Projektet er støttet af CISU - Civilsamfund i Udvikling og handler om både advocacy og kapacitetsopbygning.


Mental sundhed er et centralt men overset tema i Zambias fængsler, hvor mange indsatte kæmper med alt fra stress til alvorlige psykiske sygdomme - og alt for ofte sættes de ikke i relevant behandling. Vores 'clinical officer' (en slags blanding mellem sygeplejerske og læge) tilser patienter, underviser og coacher sundhedspersonale, ligesom han sammen med andre medlemmer af vores hold i samarbejde med vores partner IBF sætter mental sundhed på dagsordenen gennem at engagere myndighederne gennem konferencer, inddragelse og workshops. Projektet er en fortsættelse af et tidligere projekt, men denne gang arbejder vi mere målrettet på at få ledelsen og andre myndigheder involveret på højeste niveau. I marts måned finder konferencerne sted, og vi ser meget frem til debatterne og til at se en forandring i myndighedernes måde at opfatte mental sundhed på.

Oktober 2020

GENERALFORSAMLING I UBUMI D. 26. NOVEMBER KL 19.30-21.15


Ubumi har indkaldt medlemmer til generalforsamling med følgende dagsorden:


Velkommen

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Godkendelse af dagsorden

4. Aflæggelse af årsberetning for det forløbne år (Anne Egelund):

Status projekter, fremtidige aktiviteter og andre spørgsmål

5. Rapport

om regnskab og budget (Anne Egelund)

6. Forslag til ændring af

vedtægter - se nedenfor.

7. Mulig fusion med 100% for Børnene - kort oplæg af Camilla Legendre, daglig leder af 100% for Børnene

8. Valg af medlemmer af bestyrelsen og suppleanter

På valg:

Jette Egelund

Mette Raffo

Ida Thyregod

Lisa Lund Holst udtræder - Birgitte Poulsen suppleant indtræder

8. Eventuelt

9. Kommentarer og afslutning


Tillæg til generalforsamlingen d. 26. november Foreslåede tilføjelser til vedtægterne:Under 'Formål'

2.7. Ubumi ønsker at bistå sårbare børn og unge med at få opfyldt børnekonventionens formål, herunder adgang til et hjem, til omsorg, sundhed og skolegang.

 

2.8: Ubumi ønsker at bidrage til bæredygtige samfund, herunder at klima og miljø indtænkes i organisationens virke


Under Vision/Grundprincipper:

3.2 Ubumi baserer videre sit arbejde på FNs 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling og de tilhørende 17 verdensmål vedtaget af medlemslandene i 2015. Verdensmålene er gensidigt afhængige og balancerer de tre dimensioner af bæredygtig udvikling – økonomisk, socialt og miljømæssig. Blandt de 17 verdensmål er mål 1-6, 10, 16 og mål 17 særligt relevante for Ubumis arbejde.

September 2020

Danske folkelige organisationer er rundet af frivilligt arbejde, men frivilligt arbejde alene gør det ikke. Det ved alle organisationer, der arbejder med udvikling. Alligevel synes det at være en fremherskende opfattelse, at mindre organisationer kan fungere alene med frivillig og stort set gratis arbejdskraft.


Denne opfattelse tages op i dette interview med Anne Egelund fra "Ubumi" og Camilla Legendre fra "100% for Børnene" om de store udfordringer små NGO'er har, når det kommer til drift af organisationen.

Maj 2020

Merkurfonden laver kampagne for køkkenhaverne


Ubumi opretter køkkenhaver i fængslerne, når det er muligt. Her arbejder frivillige fanger med at dyrke grøntsager, såsom gulerødder, løg, kål og tomater. Hver dag går de ud i marken og arbejder hårdt og længe for at sikre, at de mest sårbare fanger; mødre, gravide, børn, unge og alvorligt syge indsatte får grøntsager. Som regel lykkes det at producere så 50-75 mennesker kan få grønt 3 gange om ugen, og det er dette arbejde Merkur-fonden bakker op om med et indsamlingsinitiativ.


Grøntsagerne betyder alt i et miljø, hvor maden består af en kop ris til morgenmad og en slags majsgrød med dåsebønner til frokost/aftensmad. De indsatte får kun mad to gange dagligt. Grøntsagerne sikrer, at kosten bliver lidt sundere. Herudover køber Ubumi så – ved hjælp af medlemmers støtte – mad (især proteinkilder), hygiejnematerialer og medicin. Lige nu arbejder mere end 100 frivillige i Zambias fængsler for at hjælpe de mest udsatte fanger. Der er dem, som arbejder i haverne, men der er også dem, som agerer ’legetanter’ for børn i alderen 0-4 år, som er med mor i fængsel. Der er også dem, som laver mad til de unge i alderen 10-19, samt dem, som hjælper med sygepleje og rengøring til gavn for de alvorligt syge. Køkkenhaverne er en stor del af vores projekters succes. F.eks. er det mellem 2012 til 2019 lykkedes at nedbringe antallet af dødsfald med 90%.


En køkkenhave, som giver mad ca. 3 gange ugentligt til 50-75 mennesker, koster i direkte omkostninger til såsæd, udstyr, gødning osv. 600 kr. om måneden.


Støt køkkenhaverne her

April/maj 2020

Ubumi bidrager til corona-fængsel


Ubumi arbejder tæt sammen med en række organisationer, både formelle og uformelle partnere om at beskytte de indsatte mod corona. Slipper virus ind, er der store problemer. Indtil videre centrerer vi os alle i samarbejde med myndighederne om at sikre at smitten ikke kommer ind gennem omfattende interventioner, såsom håndvask, social distance mv.


Det har været fantastisk at opleve sammenholdet og viljen hos alle parter til at gøre en forskel. Ubumi har blandt andet bidraget til at oprette et såkaldt 'corna-isolations-fængsel', hvor smittede fanger kan opholde sig under relativt gode forhold. Her sikrer vi bl.a. gode hygiejnerutiner og mad til både sygeplejere og patienter, når de forventeligt kommer.


Zambia er meget udfordret på mangel på testkapacitet, så den kommende tid bliver udfordrende. Som vanligt udebliver indtil videre hjælpen fra de 'store' organisationer, samt FN og regeringer, selvom fængsler nævnes som en nøglepopulation i forhold til smitte i deres egne rapporter. Det er bekymrende. Vi arbejder derfor på højtryk for at skabe løsninger.

Marts 2020

Coronavirus i Zambias fængsler


Coronavirus har nu ramt Lusaka. Coronakrisen er global, og det bør responsen også være - og vi bør solidarisk hjælpe de mest udsatte. Ubumi frygter for fængslerne, som jo er ekstremt overbelagte i celler med op til 200 mennesker, som ligger oveni hinanden. Mange har svækkede immunforsvar, og mange er generelt svækkede grundet de ringe forhold. Det udgør en kollosal risiko - også for samfundet udenfor.


Prisons Health Advisory Comittee (PHAC) mødtes fredag for at planlægge NGO'ernes og Zambia Correctional Service's indsats og for at udarbejde en fælles anbefaling til myndighederne. Blandt anbefalingerne var:


1. Lav et isolationsfængsel for de syge, hvor de fjernes fra andre indsatte
2. Løslad indsatte med alvorlige sygdomme, herunder HIV/AIDS, diabetes, hjertepatienter, blodtrykspatienter, tuberkulose, kræft og de ældre over 65 år
3. Løslad indsatte som er ved afslutningen af deres dom og dem, som er fængslet for mindre forseelser
4. Ingen illegale immigranter i fængslerne
5. For anklager, hvor der kan gives kaution, overvej at give det uden økonomisk omkostning, så vi undgår flere fængslinger end nødvendigt
6. Sørg for at have transport parat til at flytte syge


Vi ved at flere lande har valgt at løslade mange fanger for at forhindre smitte i fængslerne og smitte mellem fængsler og det udenforstående samfund. Det er en oplagt mulighed for at mindske smittespredningen. Zambias økonomi er i forvejen fuldstændig sønderskudt, og en sundhedskrise som denne kan skabe enorme konsekvenser.


VI HAR BRUG FOR DIN HJÆLP TIL AT KØBE HYGIEJNEMATERIALER, MEDICIN OG HJÆLPE MED TRANSPORT AF SYGE. DU KAN STØTTE PÅ MOBILE PAY 42028, ELLER SE NÆRMERE PÅ VORES SIDE 'STØT OS'.

Januar 2020

Stort fald i dødelighed


Ny data fra Maximum Security Fængslet i Kabwe. I 2019 har vi set den største reduktion i antallet af dødsfald siden vi startede projektet i 2013. Faktisk kan vi dokumentere et fald på 90% på antallet af dødsfald fra 2012 til 2019. Det er en yderligere reduktion fra sidste års flotte resultat på omkring de 80%. Det er fantastiske nyheder!


Vi vil gerne takke de zambiske fængselsmyndigheder for deres samarbejde, og vores gode partner, PFF. En helt særlig tak skal gå til vores Ubumi-frivillige, som arbejder hver dag for at lave mad, gøre rent og pleje patienterne, ligesom de også passer køkkenhaven. Vi er dybt taknemmelige og imponerede over deres indsats.


Ved hjælp fra medlemmer og støttegivere kunne vi i slutningen af januar fejre de frivillige. De fik lækker grillmad, kage og en ny T-shirt og en bibel doneret af Gads Fond. Vi må ikke vise billeder af de fantastiske indsatte, men vi kan vise billeder af Ubumi og PFF, som de forberedte festen. Både Ubumi og PFF kæmper hårdt hver dag for at opnå resultater som disse. Det er resultater som dette, der gør al arbejdet det hele værd.

Ved hjælp fra medlemmer og støttegivere kunne vi i slutningen af januar fejre de frivillige. De fik lækker grillmad, kage og en ny T-shirt og en bibel doneret af Gads Fond.


Vi må ikke vise billeder af de fantastiske indsatte, men vi kan vise billeder af Ubumi og PFF, som de forberedte festen. Både Ubumi og PFF kæmper hårdt hver dag for at opnå resultater som disse. Det er resultater som dette, der gør al arbejdet det hele værd.


Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!