Formål, visioner og aktiviteter
UPI’s purpose is to contribute to a general improvement of the conditions in prisons in Africa. UPI wishes to help to establish the best conditions possible for the inmates in terms of physical, mental and social conditions and to work for that the inmates’ basic human rights are respected both while in prison and after imprisonment.


Formål


 • Ubumis formål er at bidrage til en generel forbedring af forholdene i fængsler i Afrika. Ubumi arbejder ud fra WHO's definition af sundhed: "Sundhed er en tilstand af fuldstændig

        fysisk, mental og social velbefindende og ikke blot fravær af sygdom eller svækkelse". Ubumi ønsker at medvirke til, at der skabes de bedst mulige fysiske, psykiske og sociale vilkår

        for de indsatte og deres børn. Ubumi vil arbejde for realiseringen af de basale menneskerettigheder både under og efter fængslingen.

 

 • Der fokuseres på at forbedre situationen for særligt sårbare grupper i fængslerne. Det gælder særligt alvorligt syge herunder TB/HIV/AIDS ramte, alvorligt syge patienter, unge,

        gravide, psykisk syge, handikappede, flygtninge, mødre og små børn, som opholder sig i fængsel sammen med deres mødre. Målet er at forbedre de indsattes og deres børns

        situation i fængslet og efter løsladelse. For børn og unge gælder tillige, at Ubumi vil arbejde for at forbedre vilkårene for deres opvækst og fremtid som borgere i deres land.


 • Foreningen ønsker at bistå indsatte med adgang til juridisk bistand.


 • Foreningen ønsker at bistå børn, eks-indsatte, deres familier og deres lokalsamfund med reintegrationsprocessen.


 • Ubumi arbejder for generel åbenhed og tolerance i samfundet for, med udgangspunkt i en rettighedsbaseret tilgang, at sikre tidligere fængselsindsattes og deres børns tilbagevenden til samfundet og en tilværelse på lige fod med andre borgere. For børn og voksne i fængsler fokuserer Ubumi på, at deres rettigheder realiseres, bl.a. gennem uddannelses- og sunhedstilbud samt beskyttelse af overgreb.

       

 • Ubumi stræber tillige efter at udbrede kendskabet til indsattes forhold under ophold i fængsler, herunder deres rettigheder.


 • Ubumi ønsker at bidrage til opbyggelse af færdigheder (”skills building”) og uddannelse af fanger og eksfanger.



 Vision


'A humane correctional service founded on principles of human rights, where the right to life, health, family, education and human development are at the center.'


 • Ubumis arbejde er baseret på internationalt anerkendte principper og rettigheder, herunder FN's menneskerettighedskonventioner og i særdeleshed Konventionen om Borgerlige og

        Politiske Rettigheder, Børnekonvention og FN’s Standard of Minimum Rules for Prisoners, the Nelson Mandela Rules, for fængsler, samt ILO konvention 105 om afskaffelse af

        tvangsarbejde. Helt centrale er disse instrumenters formuleringer om menneskets frihed og værdighed samt deres forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende

        behandling.


 • Ubumi tilstræber at overholde almindeligt anerkendte principper om god regeringsførelse og administration (good governance), gennemsigtighed og antikorruption i et højrisiko miljø.


 • Metodisk arbejder Ubumi ud fra en rettighedsbaseret tilgang (Rights Based Approach, RBA), som integrerer de internationale menneskerettighedstandarder i udviklingsarbejdet.

        Ubumis udgangspunkt er således, at frihedsberøvede skal behandles humant og med respekt for menneskets værdighed. Der fokuseres på myndighedernes, herunder de ansattes

        (duty-bearers), forpligtigelser over for de indsatte og de ansattes kapacitet til at leve op til disse forpligtelser. Videre fokuseres på de indsattes (rights-holders) rettigheder og

        sårbarhed og deres muligheder for at gøre opmærksom på egne rettigheder.


 • Ubumi arbejder for at begrænse og afbøde de psykiske, fysiske, sociale og helbredsmæssige konsekvenser ved fængsling. Fængsling er veldokumenteret som værende dybt skadelig for de indsattes psykiske, sociale og fysiske sundhed. Målet for Ubumis virke er derfor at forbedre indsattes vikår på de ovennævnte områder (se § 2).


 • For børn, der ledsager deres mødre i fængsel, gælder særligt:

        Børn i fængsler har ret til at få en god start i livet, som indeholder kærlighed, støtte, omsorg, mad, uddannelse og social udvikling.

        Alle børn har ret til en familie, herunder at bo hos deres mødre i fængsel, hvis ikke andre kan tage sig tilstrækkeligt af dem.


 

Aktiviteter


Ubumi søger at virkeliggøre sit formål gennem:


 • at iværksætte forsknings- og vidensbaserede projekter i fængslerne, som kan bidrage til at forbedre de indsattes forhold.


 • at støtte fængslernes egen kapacitet til at sørge for de indsattes ernæringstilstand f.eks. via bæredygtige landbrugs- og grøntsagsprojekter, der er målrettet de særligt

        sårbare grupper, samt om muligt alle indsatte.


 • at donere mad og medicin, hvor andre muligheder for støtte er udelukkede eller ikke tilstrækkelige.


 • at forske og vidensdele indenfor området samt anvende allerede tilgængelig forskning. 


 • at samarbejde med de indsatte, deres eventuelle organisationer, civilsamfundet og andre relevante organisationer og offentlige myndigheder.


 • at fremme arbejdet for lovgivningstiltag og samfundsdebat, som værner om indsattes rettigheder i fængsler og fremmer anvendelsen af alternative afsoningsformer.


For børn, der ledsager deres mødre i fængsel, gælder særligt:


 • at fremme forståelse for at børn, som ledsager deres mødre i fængsel, tilhører en sårbar grupper for så vidt angår sundhed, ernæring, uddannelse, fysisk, psykisk og social udvikling.


 • at fremme forståelsen for at børns rettigheder ofte krænkes i fængsler på grund af mangel på ressourcer og kapacitet og på grund af stigma og diskrimination.


 • at støtte regeringerne med praktiske tiltag, som skal sikre børn i fængsler sundhed, ernæring og social udvikling.


 • at støtte børns adgang til uddannelsesmæssige aktiviteter og stimulere deres udvikling herunder adgang til samfundet udenfor fængslerne, så som børnehaver.


 • at støtte børn af mødre med længere fængselsstraffe, som må forlade deres fængslede mødre og ingen familier har at vende tilbage til og derfor f.eks. må tage ophold på et

        børnehjem.


 • at støtte familier, som opfostrer børn, hvis mødre er fængslede, og understøtte børnenes adgang til sundhed, ernæring, uddannelse, social og psykisk udvikling på lige fod med andre børn i familien og lokalsamfundet.

     

 

Registrering

Ubumi er registeret hos alle relevante danske myndigheder, så som SKAT, Indsamlingsnævnet etc. Ubumi er registeret som en international NGO i Zambia.

Ubumi Prisons Initiative forbedrer de indsattes sundhed og livsmuligheder - også de helt små børn, som er med mor i fængsel!


Vi fokuserer på de mest udsatte - de helt små børn, de unge, de gravide og de alvorligt syge - men også på uddannelse og reintegration.


Vi redder liv! Læs mere om vores projekter og støt vores arbejde. Vi har brug for din hjælp.

Ubumi Prisons Initiative works to improve the lives of the most vulnerable in prisons, the children aged 0-4 and the seriously ill.
We save lives! Read more about our projects, and support our work. There are many ways of supporting!